RSM Rabka Zdrój - Ogłoszenia - informacje różne

 

ZMIANA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
2018-02-05

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju informuje, że z dniem 9 września 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2017, poz. 1596), wprowadzająca radykalne zmiany w działalności spółdzielni mieszkaniowych.

Zarząd wraz z Radą Nadzorczą podejmuje działania wdrażające procedury mające na celu dostosowanie działania naszej Spółdzielni do obowiązujących nowych przepisów. Polegają one m.in. na weryfikacji dokumentacji członkowskiej naszej Spółdzielni, przygotowaniu stosownych zmian w statucie i poszczególnych regulaminach zgodnie z ww. ustawą.

Najwięcej zmian dotyczy nabywania i utraty członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.

 1. Odtąd posiadacze lokatorskich i własnościowych praw do lokali staną się z mocy ustawy członkami spółdzielni. Nie będą wnosić udziałów, wpisowego, ani składać deklaracji członkowskiej.
 2. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
 3. Osobom posiadającym odrębną własność lokalu przysługuje roszczenie o przyjęcie
  w poczet członków
  . W przypadku chęci zostania członkiem zobowiązani są oni do złożenia deklaracji członkowskiej.
 4. Członkostwo z mocy prawa traci osoba, która zbyła prawo do lokalu, jak również osoba, której lokal jest w nieruchomości, która wydzieliła się z zasobów spółdzielni
  i jest zarządzana na podstawie ustawy o własności lokali.
  Traci członkowstwo współmałżonek, któremu nie przysługuje prawo do lokalu.

Zmiany dotyczą również:

- regulacji stanu prawnego spółdzielczych lokatorskich praw do lokali, nabycia ekspektatywy odrębnej własności, rozliczeń wkładu mieszkaniowego.

- powstania wspólnot z zasobów spółdzielczych. Wprowadzono obowiązek rozliczenia funduszu remontowego między spółdzielnią a właścicielami powstałej w jej zasobach wspólnoty mieszkaniowej.

- wprowadzono obowiązek dokonywania rozliczeń funduszu remontowego odrębnie we wszystkich nieruchomościach spółdzielni mieszkaniowych.

Ponadto:

- w Walnych Zgromadzeniach będą mogli uczestniczyć pełnomocnicy członków spółdzielni przy czym pełnomocnik może reprezentować jednego członka. Lista pełnomocnictw do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków, udzielonych pod rygorem nieważności na piśmie, podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia,

- zmieniono zasady dotyczące przeprowadzania lustracji – lustratorami nie mogą być m.in.  członkowie zarządu, prokurenci, główny księgowy, pracownicy podlegli zarządowi jakiejkolwiek spółdzielni. Ustawa rozszerza uprawnienia kontrolne ministra infrastruktury i budownictwa w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych.

- z egzekucji komorniczej zostały wyłączone środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych spółdzielni, które były wpłacone tytułem opłat eksploatacyjnych. Ma to utrudnić komornikom prowadzenie egzekucji wobec spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli dług nie jest związany ze zobowiązaniami wynikającymi z eksploatacji i użytkowania lokali.