Rabczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
w Rabce-Zdroju

 

 RSM Rabka Zdrój - Aktualności


2023-03-02

Informujemy o zmianie regulaminu porządku domowego

2022-07-08

Zarząd Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju uprzejmie wyjaśnia, że w miesiącach IV-VI 2022 r. Spółdzielnia przeprowadzała obowiązkową wymianę legalizacyjną wodomierzy we wszystkich zasobach.

Zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni „Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach i budynkach Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju”  w przypadku nie udostępnienia lokalu do okresowej wymiany legalizacyjnej, opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków sq naliczane jak dla lokali nieopomiarowaiiych.

Tym samym, w przypadkach braku zgody na udostępnienie mieszkania dla dokonania wymiany wodomierzy, od miesiąca lipca 2022 r. za zużycie wody i ścieki, właściciele będą obciążani ryczałtem tj. 6m3 /miesiąc/osobę, który nie będzie rozliczany.

 

W związku z powyższym prosimy o pilny kontakt z Administracją Spółdzielni lub z Sekretariatem dla ustalenia ostatecznego terminu wymiany wodomierzy.

Dofinansowanie modernizacji kotłowni ze środków WFOŚiGW

2022-05-12

2021-12-15

Informujemy o zmianie ceny wody

Dofinansowanie modernizacji kotłowni ze środków WFOŚiGW

2021-08-18

Dofinansowanie modernizacji kotłowni ze środków WFOŚiGW

2021-06-02

2021-02-26

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie dot. zmiany stawki za sprzątanie w Rabce-Zdroju

Harmonogram sprzątana klatek schodowych w Rabce-Zdroju

2019-03-20

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że sprzątanie klatek schodowych - zamiatanie wraz z umyciem "na mokro" - odbywa się dwa razy w tygodniu, tj. we wtorki i w piątki.

Jeśli prace nie będą wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem prosimy o kontakt z właścicielem firmy świadczącej usługi w zakresie sprzątania klatek schodowych w zasobach Spółdzielni pod adresem mailowym: abcrabka@gmail.com.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW

2018-05-25

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)), (Dz. U. UE L 119, z 4.5.2016, s.1), które obowiązuje od 25 maja 2018r. Zarząd Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju przedstawia informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez tut. Spółdzielnię Mieszkaniową.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali
w zasobach Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju

2018-03-04

Szanowni Państwo!

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje  nas do obowiązkowej segregacji odpadów.

Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy Nasi mieszkańcy rozumieją potrzebę segregacji odpadów. Takie zachowanie prowadzi do naliczenia wszystkim mieszkańcom zwiększonej opłaty tj. jak dla odpadów niesegregowanych.