PRZEWODNIK

 RSM Rabka Zdrój - Przewodnik » FAQ

 

 

  Sprawy finansowe:

Opłaty za lokale mieszkalne i garaże należy wpłacać z góry do dnia 15-go każdego miesiąca w kasie Spółdzielni lub na indywidualne konto podane na książeczce czynszowej. W pierwszym miesiącu kwatrału na jaki wystawiane są książeczki termin zostaje wydłużony - informacja na ten temat podana jest w książeczce.

Zaliczki na wodę można zmienić osobiście w dziale czynszów, telefonicznie lub poprzez pisemne oświadcznie wysłane za pomocą poczty tradycyjnej czy elektronicznej.

Należy skontaktować się z działem księgowości, najlepiej osobiście w siedzibie spółdzielni, w celu ustalenia warunków spłaty zadłużenia. W przypadku kiedy osobiste stawiennictwo jest niemożliwe można za pośrednictwem poczty złożyć pisemny wniosek do Zarządu o przesunięcie terminu zapłaty lub rozłożenie zaległości na raty.

 

  Sprawy dotyczące eksploatacji lokali:

Należy wystąpić z wnioskiem do Administracji Spółdzielni, która wyda szczegółowe warunki – niezbędne jest spuszczenie wody z pionu instalacji c.o.

W deklaracji należy podać faktyczną ilość osób, które aktualnie przebywają w lokalu lub będą przebywały w nim przez okres dłuższy niż miesiąc.

Należy wystąpić pisemnie do Spółdzielni celem uzyskania warunków technicznych realizacji danego zakresu robót.

Wszystkie uwagi dotyczące utrzymania czystości na klatkach schodowych i terenach przyległych do budynków będących w zasobach Spółdzielni należy zgłaszać do administratora w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słonecznej 10 (ustnie, pisemnie) lub telefonicznie numer telefonu 18 26 77 822 w godzinach pracy Spółdzielni.

 

  Sprawy członkowsko-mieszkaniowe:

Aktualnie Spółdzielnia administruje powstałym majątkiem i nie prowadzi działalności inwestycyjnej.

Sporadycznie posiadane przez Spółdzielnię mieszkania z tzw. „odzysku” zbywane są przez Spółdzielnię w drodze przetargu, o którym Spółdzielnia zawiadamia poprzez wywieszenie ogłoszenia w swojej siedzibie oraz poprzez publikację na własnej stronie internetowej i w prasie lokalnej. Do przetargów dochodzi wówczas, gdy zmarła osoba zajmująca mieszkanie lokatorskie należące spółdzielni lub gdy z różnych przyczyn doszło do eksmisji osoby zamieszkującej taki lokal. Mieszkanie z odzysku jest wyceniane przez rzeczoznawcę. Cena wywoławcza ustalana przez spółdzielnię mieszkaniową nie może być niższa od kwoty podanej przez eksperta, natomiast może być nieco wyższa.

Obrót mieszkaniami odbywa się również na tzw. rynku wtórnym tj. przez kupno od poprzedniego użytkownika nieruchomości. Aktualne ogłoszenia można przejrzeć tu.

20 lipca 2017r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy prawo spółdzielcze. Ustawa weszła w życie  9 września 2017r.

Wg aktualnego orzecznictwa członkostwo w spółdzielni jest związane z posiadaniem prawa do lokalu.

1. Członkami Sp-ni z mocy ustawy osoby fizyczne, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych.

2. Członkami Sp-ni oboje małżonkowie, jeżeli spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje im wspólnie. Przy odrębnych własnościach wymagane jest złożenie przez współmałżonka deklaracji członkowskiej.

3. Członkiem Sp-ni jest też osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

4. Właściciele wyodrębnionych lokali mogą być członkami Sp-ni w oparciu o złożone deklaracje.

5. Wykreślone z ustawy zostały zapisy dotyczące wpłat wpisowego i udziału członkowskiego, które nie będą wnoszone.

6. Jeżeli lokal mieszkalny stanowi współwłasność kilku osób powinni oni złożyć
w Spółdzielni oświadczenie w celu wyznaczenia osoby, która będzie członkiem SM.

7. Po wejściu w życie nowych przepisów osobom zmarłym, którym  przysługiwały mieszkania a byli członkami Sp-ni członkostwo wygasa. W związku z tym ich następcy prawni winni zgłosić się do Spółdzielni w celu uregulowania spraw członkowskich.

W przypadku mieszkania typu lokatorskiego byli małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło to prawo, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa.

 

W przypadku lokalu typu własnościowego lub odrębnej własności lokalu, współwłaścicielami może być kilka osób, również byli małżonkowie, ale członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z tych osób. Wszelkie czynności prawne związane z tym lokalem, wymagają zgody współwłaścicieli.

W przypadku mieszkania lokatorskiego, które przydzielone było małżonkom, z chwilą śmierci jednego z małżonków, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przypada drugiemu małżonkowi; jeśli nie jest on członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską.

 

W przypadku mieszkania lub garażu typu własnościowego bądź odrębnej własności lokalu należy przedstawić Spółdzielni postanowienie sądu o nabyciu spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia.

Prawa te są co do zasady podobne. Zasadnicza różnica w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które jest prawem rzeczowym ograniczonym, polega na braku udziału w prawie do gruntu i częściach wspólnych nieruchomości. Ponadto dla odrębnej własności lokalu założona jest obligatoryjnie księga wieczysta, która nie jest wymagana w przypadku prawa własnościowego. Różnice te nie mają jednak wpływu na możliwość dysponowania lokalem (tzn. sprzedaży, zamiany, darowizny), która w obu przypadkach jest taka sama.

W przypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu należy zgłosić się do Spółdzielni w celu uzyskania zaświadczenia niezbędnego do przedstawienia w Kancelarii Notarialnej, potwierdzające prawo do lokalu oraz stan uregulowania należności wobec Spółdzielni.

Zaświadczenie wystawiane np. celem przedłożenia w banku, u notariusza, w urzędach, w celu założenia księgi wieczystej itp. wydawane jest osobie, która posiada tytuł prawny do lokalu. Osoba ta może zgłosić (tylko osobiście) pracownikowi Spółdzielni, że zaświadczenie odbierze wskazana przez nią inna osoba, lub złożyć pisemne upoważnienie do tej czynności.

 

Prośbę o wydanie zaświadczenia można zgłosić osobiście lub telefonicznie: 18 26-76-681.

 

Spółdzielnia nie pobiera opłat za wydanie zaświadczenia.

Obecnie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie można przekształcić w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Natomiast lokatorskie prawo do lokalu w prawo odrębnej własności można przekształcić, gdy Spółdzielnia posiada jednolity tytuł prawny do gruntu w danej nieruchomości i jest on ujawniony w jednej księdze wieczystej oraz Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę w sprawie odrębnej własności lokali i stała się ona prawomocna. Powyższe przekształcenia możliwe są po dokonaniu spłaty przez osobę uprawnioną wszystkich przewidzianych w ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych zobowiązaniach wobec Spółdzielni oraz złożenie odpowiedniego wniosku.

Własnościowe prawo do lokalu w prawo odrębnej własności można przekształcić, tylko wtedy gdy Spółdzielnia posiada jednolity tytuł prawny do gruntu w danej nieruchomości i jest on ujawniony w jednej księdze wieczystej oraz Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę w sprawie odrębnej własności lokali i stała się ona prawomocna. Powyższe przekształcenia możliwe są po dokonaniu spłaty przez osobę uprawnioną wszystkich przewidzianych w Ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych zobowiązaniach wobec Spółdzielni oraz złożenie odpowiedniego wniosku.

W przypadku przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu i własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu notariusz zawiera w w/w akcie notarialnym wniosek o założenie księgi wieczystej i przesyła ów akt notarialny do Sądu. Wówczas założenie księgi wieczystej jest obligatoryjne.

 

Przy własnościowym prawie do lokalu istnieje możliwość założenia księgi wieczystej. W tym celu osoba mająca taki zamiar musi złożyć stosowny wniosek o powyższe do odpowiedniego Sądu Rejonowego, Wydziału Ksiąg Wieczystych na specjalnym formularzu dostępnym w siedzibie Sądu. Szczegółowe informacje w tym temacie (min. wymagane dokumenty) można uzyskać w punkcie informacyjnym w siedzibie Sądu. Niezbędnym będzie uzyskanie zaświadczenia o położeniu i powierzchni lokalu, wydane przez spółdzielnię mieszkaniową.

Skargi i wnioski można składać:

 • pisemnie na adres: Rabczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Rabce-Zdroju, ul. Słoneczna 10, 34-700 Rabka-Zdrój
   
 • faksem – pod nr tel. 18 26-76-681
   
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rsmrabka.pl
   
 • osobiście w siedzibie Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju.


Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).


 Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Przyjmowanie ustnych skarg i wniosków  odbywa się bezpośrednio przez  pracownika ds. organizacyjno samorządowych.

W formie pisemnej skargi i wnioski  są wnoszone za pośrednictwem sekretariatu Spółdzielni.

Skargi i wnioski mogą być także wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany wyżej adres mailowy.