RSM Rabka Zdrój - O Spółdzielni » Organy RSM

 

ZARZĄD:

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Ze swojej działalności składa sprawozdanie Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym Zarząd jest dwuosobowy. W skład jego wchodzą:

 • Prezes Zarządu: Teresa Pabiś
 • Zastępca Prezesa:  Bartłomiej Bochnak
   

   

RADA NADZORCZA:

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Ze swojej działalności składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.

Rada Nadzorcza składa się z 10 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat.

W skład Rady Nadzorczej (kadencja 2023-2026) wchodzą:

OSIEDLE SŁONECZNA

 • Jasnos Teresa
 • Michałek Zygmunt 

OSIEDLE PONIATOWSKIEGO

 • Szytuła Teresa (Sekretarz Rady)

OSIEDLE ORKANA

 • Gumuliński Krzysztof
 • Kałowska Renata
 • Kras Grażyna

OSIEDLA SĄDECKA

 • Kabat Zdzisław
 • Masłyk Kinga (Przewodnicząca Rady)

OSIEDLE WRZOSY I BUDYNEK SŁOWACKIEGO 5:

 • Karcz Małgorzata
 • Musiałek Irena

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej - powołana jest przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na podstawie Statutu Spółdzielni, dla sprawniejszego wykonywania jej zadań statutowych w zakresie nadzoru i kontroli całokształtu działalności Spółdzielni. Skład:

Przewodniczący: Kabat Zdzisław
Członkowie:

 •  Kras Grażyna
 •  Kałowska Renata

Dyżury Rady Nadzorczej:

Pierwszy poniedziałek miesiąca 1500-1600 w siedzibie Spółdzielni w Rabce-Zdroju ul. Słoneczna 10 po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie.


 

WALNE ZGROMADZENIE:

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca. W Posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, podejmowaniu uchwał może brać udział jedynie osoba będąca członkiem Spółdzielni.