RSM Rabka Zdrój - O Spółdzielni » Historia

 

Rabczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako jedna z pierwszych spółdzielni mieszkaniowych na terenie Podhala, rozpoczęła swoją wstępną organizacyjną działalność w miesiącu marcu 1954 r.

Pierwszym dokumentem jest pismo do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej  w Krakowie, datowane 1 marca 1954 r.
z prośbą o zezwolenie na lokalizację i budowę domów spółdzielczych typu lokatorskiego w Rabce, na stoku Bani, na obszarze wynoszącym około 7 ha pow. użytkowej.

Od tego czasu trwały usilne starania u władz państwowych o przyznanie terenów pod budowę dla Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Statutową działalność Spółdzielni pod nazwą: Rabczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa powołano na zebraniu założycielskim
w dniu 23 stycznia 1958 r.

Prezesem został wybrany Pan Emil Myszor, II członkiem Zarządu mgr Władysław Leśniak – pedagog, społecznik i działacz spółdzielczy, III członkiem Zarządu – mgr Tadeusz Roezner.

Kolejni prezesi RSM to : od  1981 r.  do 2001 r   Jerzy Welter,  od 2001 d0 2015 r  Józef Luba, od 2015r. do początku 2018r Zygmunt Michałek, od 25.01.2018r. Teresa Pabiś.

Przede wszystkim przy udziale Jerzego Weltera powstały praktycznie wszystkie zasoby Spółdzielni: budynki mieszkalne, pawilony handlowe, garaże i Spółdzielnia uzyskała kształt w jakim obecnie się znajduje.

Sąd Powiatowy w Nowym Sączu zarejestrował w dniu 19.04.1958 r. Rabczańską Spółdzielnię Mieszkaniową w poz. Dział I nr rej. RSV.14, a w dniu 30 lipca 1962 r. wpisał do Rejestru Sądowego zatwierdzony statut.

Uchwałą Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie z dnia 9 maja 1958 r. Rabczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa została przyjęta na członka Związku i wpisana do rejestru spółdzielni mieszkaniowych .

Pierwsze budynki mieszkalne , zlokalizowane na osiedlu Słoneczna – obecnie nr 22,20 i 18 oddano do użytku już w roku 1960, w 1961 budynek nr 16, w roku 1962 budynek nr 26, w 1963 budynek nr 28, w roku 1964 budynek nr 30, w latach 1965 do 1967 wybudowano bloki nr : 17, 26 i 28 przy ul. Poniatowskiego.

Łącznie w ciągu pierwszych 10 lat wybudowano : 10 budynków i 194 mieszkania .

W latach 1970 – 1972 wybudowano 4 budynki mieszkalne 18 A – 18 D tj. 255 mieszkań na osiedlu Orkana , 1973-1976 wybudowano 3 bloki na osiedlu Słoneczna – 70 mieszkań, oraz w latach 1978-1979 - 3 budynki na osiedlu Sądecka tj. 33 B ,33 C i 33 G - 50 mieszkań.

W latach 1978-1981 Spółdzielnia zarządzała 3 budynkami oraz wybudowała i zasiedlała 1 budynek w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejskiej.

W latach 1982 – 1989 wybudowano : 6 bloków na osiedlu Wrzosy w Jordanowie oddając 225 mieszkań, 5 bloków na osiedlu Sądecka – 95 mieszkań, oraz 4 bloki na os. Orkana – 116 mieszkań.

Zmiany polityczno-ustrojowe w 1989 roku miały znaczący wpływ na dalszy rozwój mieszkalnictwa w kraju i w Rabce, głównie za przyczyną zmian w systemie kredytowania budownictwa wielorodzinnego. W latach 1991 – 1999 wybudowano tylko 2 bloki oddając do eksploatacji 44 mieszkania.

Podstawową działalnością Spółdzielni od jej zarania była działalność inwestycyjna w ramach której w okresie 50 lat istnienia , zrealizowano 37 budynków mieszkalnych w tym :

31 w Rabce i 6 budynków na osiedlu Wrzosy w Jordanowie, oraz przejęto 1 budynek przy ul. Słowackiego 5 w Jordanowie od SM w Suchej Beskidzkiej w ramach nowego podziału administracyjnego kraju, o łącznej ilości 1066 mieszkań. Wybudowano również 2 pawilony handlowe i lokale użytkowe. Ostatni budynek został wybudowany i przekazany do użytku na osiedlu Sądecka w 1999 r.

W ramach działalności pomocniczej , Spółdzielnia początkowo eksploatowała 11 , a obecnie 7 kotłowni wbudowanych – 5 w Rabce i 2 w Jordanowie, które zabezpieczają dostawę centralnego ogrzewania i dla części zasobów ciepłą wodę.

Prowadzono również działalność społeczno-wychowawczą w Spółdzielni od jej zarania do połowy lat 80-tych z dużym zaangażowaniem szerokiego aktywu społecznego.

Od roku 1977 działalność społeczno-wychowawcza prowadzona była na bazie świetlicy osiedlowej, zlokalizowanej w budynku nr 10 przy ul. Słonecznej – obecnej siedzibie Spółdzielni.

W kronice Spółdzielni znajdują się zapisy o nagrodach i dyplomach otrzymanych za osiągane wyniki zarówno w zakresie gospodarki mieszkaniowej jak i społeczno-wychowawczej.

Z zachowanych dokumentów wynika, że w latach 1961 do 1980 Spółdzielnia nasza brała udział w licznych konkursach na szczeblu krajowym i wojewódzkim otrzymując 32 dyplomy i liczne nagrody pieniężne.

W przyszłość patrzyliśmy i nadal patrzymy optymistycznie, w ciągu ostatnich 3-ch lat odnowiliśmy swoje zasoby mieszkaniowe przeprowadzając proces termomodernizacji polegający na ociepleniu ścian i dachów naszych budynków.

We wcześniejszym okresie – w latach 1991-1996 przeprowadziliśmy gazyfikację wszystkich kotłowni w Rabce ( w Jordanowie brak jest gazu), zmodernizowaliśmy ciąg ciepłowniczy na osiedlu Sądecka.

Wciąż ważnym zadaniem jest ograniczenie zużycia mediów, aby zahamować tempo wzrostu opłat mieszkaniowych, niedopuszczanie do powstawania zaległości w opłatach , dbałość o stan techniczny budynków, ich estetykę, wygląd terenów zieleni, placów zabaw, dróg, śmietników.

Rabczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa trwale wrosła w społeczny i urbanistyczny obraz miasta Rabki i Jordanowa. Współpracuje z samorządem terytorialnym i instytucjami.

Istnienie Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest dziś oczywiste, wielu młodszych rabczan nie może sobie wyobrazić, jak wyglądałaby Rabka bez jej osiedli i budynków